Klauzula informacyjna – Ochrona danych osobowych

Niniejszym przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Państwa, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej „RODO".

  1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w umowie oraz gromadzonych w trakcie jej realizacji jest Pro Civitas sp. z o.o. Kontakt z Administratorem jest możliwy w jego siedzibie przy ul. Paderewskiego 9/4, 25-017 w Kielcach; od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17 oraz telefonicznie, nr telefonów: 41 240 64 26, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, o których mowa w pkt 1 (dalej „dane"), określoną w art. 6 ust. 1 lit. b RODO jest realizacja umowy, dla której przetwarzanie danych jest niezbędne. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO dla realizacji obowiązków nałożonych na Administratora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa — przede wszystkim obowiązku archiwizacji dokumentacji oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f —jedynie w przypadku, gdy będzie to absolutnie niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z umowy przed sądem lub innym organem powołanym do rozstrzygania sporów.
  3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
  4. Dane będą przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj.: - do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy tj. 2 lata od jej rozwiązania; - do czasu realizacji obowiązku archiwizacyjnego wyłącznie w zakresie, którego dotyczy ten obowiązek; przy czym okresy te mogą być zmienione wyłącznie w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych, jak również podejmować wobec osób, których dane dotyczą zautomatyzowanych decyzji będących wynikiem profilowania.
  6. Strona umowy ma prawo żądać od Administratora dostępu do danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
  7. Strona ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych nie odpowiada warunkom określonym w przepisach prawa, w tym RODO.
  8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla prawidłowej realizacji umowy, odmowa ich podania jest równoznaczna z wypowiedzeniem umowy, chyba że zakres odmowy daje się pogodzić z jej realizacją np. w mniejszym, uzgodnionym przez strony umowy zakresie.
  9. Odbiorcami danych osobowych będą te podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym np. Kuratorium Oświaty w Kielcach.