asystent osoby niepełnosprawnej asystent on szkoła policealna

Informacje o kierunku:

Cena: 0 zł
Liczba semestrów: 2
Tryb: weekendowy, stacjonarny
Zapisz się on-line

Dostępność: Kielce, Jędrzejów, Sandomierz

 

Zawód: Asystent osoby niepełnosprawnej - 341201

Kwalifikacje: Z.8.Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

 

Celem głównym działań zawodowych asystenta jest systematyczne wspieranie w kształceniu samodzielności i wzmacnianie wiary osoby niepełnosprawnej we własne możliwości.

Asystent osoby niepełnosprawnej współtworzy programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej, doradza w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem, diagnozuje warunki życia i dąży do usuwania wszelkiego typu barier psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych, pobudza aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych, planuje, kontroluje i ocenia indywidualny program pomocy osobie niepełnosprawnej, włącza osobę niepełnosprawną w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne.

  • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
  • Realizujemy program nauczania zgodny z nową podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej
  • Nauka trwa rok (2 semestry), otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz dyplom zawodowy z tytułem: ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
  • Zajęcia odbywają się w systemie: zaocznym (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

Praca – Perspektywy zatrudnienia:

  • ośrodki i domy pomocy społecznej, oddziały PCK
  • środowiskowe domy samopomocy, świetlice terapeutyczne
  • zakłady opiekuńczo-lecznicze
  • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
  • placówki poradnictwa rodzinnego, szpitale specjalistyczne

 

Pobierz plan edukacyjny