Informacje o szkoleniu:

Cena: zapraszamy do kontaktu
Liczba godzin: 8
Tryb: on-line
Zapisz się on-line

Dostępność: Kielce

Szkolenie pracowników inżynieryjno-technicznych metodą samokształcenia kierowanego

Adresaci szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników inżynieryjno-technicznych (konstruktorów, projektantów, technologów, organizatorów produkcji).

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
1.    identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,
2.    organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
3.    metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

Forma kształcenia:
Samokształcenie kierowane – to forma szkolenia umożliwiająca  uzyskanie, zaktualizowanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty i Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.
Forma samokształcenia kierowanego prowadzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 r. Nr 180 poz. 1860 z późniejszymi zmianami).

Czas trwania:
Całościowy czas potrzebny na przyswojenie treści szkolenia to min. 16 godz. lekcyjnych, przy czym szkolenie jest dostępne przez 30 dni od momentu wykupienia szkolenia. 

Egzamin:
Egzamin ma charakter testowy i jest prowadzony pod nadzorem organizatora szkolenia.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia:
Kursanci, którzy zakończą egzamin z wynikiem pozytywnym (min. 70% poprawnych odpowiedzi), otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, zgodne z rozporządzeniem w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie należy powtarzać min. co 5 lat.

Ramowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin *
1

Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:
a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
- praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad BHP,
- odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem,
- wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych),
- wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych,
- systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy,
- nadzoru i kontroli warunków pracy;
b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.

 

3
2

Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

3
3

Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne).

4
4

Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej).

2
5

Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu.

3
6

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

1
 

Razem:

16

 

Dlaczego szkolenia online?

NASZA OFERTA

SZKOLENIA STACJONARNE

 1. Uczysz się w dowolnym miejscu i czasie

 2. Do kursu powracasz dowolną ilość razy

 3. Sam decydujesz o tempie nauki

 4. Egzamin bez stresu

 5. Otrzymujesz wiedzę, którą możesz zachować na swoim komputerze

 6. Niewielkie koszty szkolenia

 1. Musisz się dostosować do terminu i miejsca

 2. Ze szkolenia skorzystasz tylko raz

 3. Musisz dostosować się do tempa grupy

 4. Stres na egzaminie

 5. Wysokie koszty szkolenia

ZAMÓWIENIE

Szanowni Państwo, aby zamówić to szkolenie prosimy skorzystać z załączonego formularza. Prosimy o podanie Państwa danych w polu "Uwagi" (dane do faktury). Prosimy podać liczbę osób do przeszkolenia. Po wysłaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem na podany adres e-mail podając dane do przelewu oraz dodatkowe informacje o procedurze szkoleniowej i egzaminacyjnej.