Informacje o szkoleniu:

Cena: zapraszamy do kontaktu
Liczba godzin: 8
Tryb: on-line
Zapisz się on-line

Dostępność: Kielce

Szkolenie okresowe BHP pracodawców i innych osób kierujących pracownikami metodą samokształcenia kierowanego

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, (w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami) i innych osób kierujących pracownikami (dyrektorów, majstrów, mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

Cel szkolenia:

Uzyskanie i zaktualizowanie wiedzy na temat przepisów i zasad bhp w stopniu niezbędnym do wykonywania pracy. Pierwsze szkolenie przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach kierowniczych. Szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wybranymi regulacjami prawnymi z zakresu prawa pracy dotyczącymi bhp, oceny zagrożeń występujących w procesach pracy, ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą. Szkolenie zawiera wytyczne do sposobów organizacji szkolenia wstępnego stanowiskowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kształtowania bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.

Forma kształcenia:

Samokształcenie kierowane to forma szkolenia umożliwiająca  uzyskanie, zaktualizowanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty i Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.

Forma samokształcenia kierowanego prowadzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 r. Nr 180 poz. 1860 z późniejszymi zmianami).

Czas trwania:

Całościowy czas potrzebny na przyswojenie treści szkolenia to min. 16 godz. lekcyjnych, przy czym szkolenie jest dostępne przez 30 dni od momentu wykupienia szkolenia. 

Egzamin:

Egzamin ma charakter testowy i jest prowadzony pod nadzorem organizatora szkolenia.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia:

Kursanci, którzy zakończą egzamin z wynikiem pozytywnym (min. 70% poprawnych odpowiedzi), otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, zgodne z rozporządzeniem w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, ważne na okres 5-ciu lat.

Ramowy program szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin *
1

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

a)    Aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:

- Obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

- Ochrony pracy kobiet i młodocianych,

- Profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

- Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

- Organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy.

b)    Problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.

3
2

Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

3
3

Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

3
4

Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki.

2
5

Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.

2
6

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

1
7

Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników)

1
8

Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

1
 

Razem:

16
 

 

Dlaczego szkolenia online?

NASZA OFERTA

SZKOLENIA STACJONARNE

 1. Uczysz się w dowolnym miejscu i czasie

 2. Do kursu powracasz dowolną ilość razy

 3. Sam decydujesz o tempie nauki

 4. Egzamin bez stresu

 5. Otrzymujesz wiedzę, którą możesz zachować na swoim komputerze

 6. Niewielkie koszty szkolenia

 1. Musisz się dostosować do terminu i miejsca

 2. Ze szkolenia skorzystasz tylko raz

 3. Musisz dostosować się do tempa grupy

 4. Stres na egzaminie

 5. Wysokie koszty szkolenia

ZAMÓWIENIE

Szanowni Państwo, aby zamówić to szkolenie prosimy skorzystać z załączonego formularza. Prosimy o podanie Państwa danych w polu "Uwagi" (dane do faktury). Prosimy podać liczbę osób do przeszkolenia. Po wysłaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem na podany adres e-mail podając dane do przelewu oraz dodatkowe informacje o procedurze szkoleniowej i egzaminacyjnej.