Informacje o szkoleniu:

Cena: zapraszamy do kontaktu
Liczba godzin: 8
Tryb: on-line
Zapisz się on-line

Dostępność: Kielce

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracji hoteli i pensjonatów. Pracowników recepcji, koordynatorów, menadżerów, specjalistów ds. rezerwacji, zaopatrzenia, organizacji turnusów i wycieczek, pracowników biur obsługi, pracowników biur turystycznych, dysponentów, specjalistów zaopatrzenia i innych zatrudnionych w hotelach i pensjonatach na stanowiskach biurowych.

Cel szkolenia:

Uzyskanie i zaktualizowanie wiedzy na temat przepisów i zasad bhp w stopniu niezbędnym do wykonywania pracy, w tym m.in.:

1.    oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,

2.    metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,

3.    kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

4.    postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Forma kształcenia:

Samokształcenie kierowane — to forma szkolenia umożliwiająca  uzyskanie, zaktualizowanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty i Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.

Forma samokształcenia kierowanego prowadzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 r. Nr 180 poz. 1860 z późniejszymi zmianami).

Czas trwania:

Całościowy czas potrzebny na przyswojenie treści szkolenia to min. 8 godz. lekcyjnych, przy czym szkolenie jest dostępne przez 30 dni od momentu wykupienia szkolenia. Nie ma limitu ilości logowań, szkolenie można przerywać w dowolnym momencie i wracać do początku lub miejsca, w którym zostało przerwane.

Egzamin:

Egzamin ma charakter testowy i jest prowadzony pod nadzorem organizatora szkolenia.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia:

Kursanci, którzy zakończą egzamin z wynikiem pozytywnym (min. 70% poprawnych odpowiedzi), otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, zgodne z rozporządzeniem w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, ważne na okres 6-ciu lat.

Ramowy program szkolenia okresowego pracowników administracji hoteli i pensjonatów

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin *

1

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.

2

2

Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.

2

3

Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.

2

4

Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

2

 

 

 

 

Razem:

8

Dlaczego szkolenia online?

NASZA OFERTA

SZKOLENIA STACJONARNE

 1. Uczysz się w dowolnym miejscu i czasie

 2. Do kursu powracasz dowolną ilość razy

 3. Sam decydujesz o tempie nauki

 4. Egzamin bez stresu

 5. Otrzymujesz wiedzę, którą możesz zachować na swoim komputerze

 6. Niewielkie koszty szkolenia

 1. Musisz się dostosować do terminu i miejsca

 2. Ze szkolenia skorzystasz tylko raz

 3. Musisz dostosować się do tempa grupy

 4. Stres na egzaminie

 5. Wysokie koszty szkolenia

 6.  

ZAMÓWIENIE

Szanowni Państwo, aby zamówić to szkolenie prosimy skorzystać z załączonego formularza. Prosimy o podanie Państwa danych w polu "Uwagi" (dane do faktury). Prosimy podać liczbę osób do przeszkolenia. Po wysłaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem na podany adres e-mail podając dane do przelewu oraz dodatkowe informacje o procedurze szkoleniowej i egzaminacyjnej.