Informacje o szkoleniu:

Cena: zapraszamy do kontaktu
Liczba godzin: 8
Tryb: on-line
Zapisz się on-line

Dostępność: Kielce

Szkolenie okresowe BHP pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób pełniących zadania tej służby metodą samokształcenia kierowanego

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób pełniących zadania tej służby.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

1.    przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

2.    analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

3.    organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Forma kształcenia:

Samokształcenie kierowane — to forma szkolenia umożliwiająca  uzyskanie, zaktualizowanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty i Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.

Forma samokształcenia kierowanego prowadzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 r. Nr 180 poz. 1860 z późniejszymi zmianami).

Czas trwania:

Całościowy czas potrzebny na przyswojenie treści szkolenia to min. 32 godz. lekcyjne (w tym 4 godz. ćwiczeń), przy czym szkolenie jest dostępne przez 30 dni od momentu wykupienia szkolenia. 

Egzamin:

Egzamin ma charakter testowy i jest prowadzony pod nadzorem organizatora szkolenia.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia:

Kursanci, którzy zakończą egzamin z wynikiem pozytywnym (min. 70% poprawnych odpowiedzi), otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, zgodne z rozporządzeniem w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie należy powtarzać min. co 5 lat.

Ramowy program szkolenia okresowego pracowników służby bezpieczeństwa

i higieny pracy i osób pełniących zadania tej służby

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin *
1

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

1.    przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,

2.    przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet i młodocianych,

3.    problemy związane z interpretacją niektórych przepisów

5
2

Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy.

2
3

Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami:

1.    zagrożenia wypadkowe,

2.    hałas i drgania mechaniczne,

3.    szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły,

4.    czynniki biologiczne,

5.    promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe,

6.    pola elektromagnetyczne,

7.    energia elektryczna i elektryczność statyczna,

8.    mikroklimat środowiska pracy,

9.    oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy

10.    zagrożenia pożarowe i wybuchowe,

11.    zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu materiałów

5
4

Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy.

4
5

Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym:

1.    urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne

2.    urządzenia zabezpieczające

3.    środki ochrony indywidualnej

2
6

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (z uwzględnieniem programów komputerowych).

4
7

Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka.

2
8

Nowoczesne metody pracy służby bhp.

2
9

Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

3
10

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

1
11

Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego.

2
 

Razem:

32
 

 

Dlaczego szkolenia online?

NASZA OFERTA

SZKOLENIA STACJONARNE

 1. Uczysz się w dowolnym miejscu i czasie

 2. Do kursu powracasz dowolną ilość razy

 3. Sam decydujesz o tempie nauki

 4. Egzamin bez stresu

 5. Otrzymujesz wiedzę, którą możesz zachować na swoim komputerze

 6. Niewielkie koszty szkolenia

 1. Musisz się dostosować do terminu i miejsca

 2. Ze szkolenia skorzystasz tylko raz

 3. Musisz dostosować się do tempa grupy

 4. Stres na egzaminie

 5. Wysokie koszty szkolenia

ZAMÓWIENIE

Szanowni Państwo, aby zamówić to szkolenie prosimy skorzystać z załączonego poniżej formularza. Prosimy o podanie Państwa danych w polu "Uwagi" (dane do faktury). Prosimy podać liczbę osób do przeszkolenia. Po wysłaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem na podany adres e-mail podając dane do przelewu oraz dodatkowe informacje o procedurze szkoleniowej i egzaminacyjnej.