Informacje o szkoleniu:

Cena: zapraszamy do kontaktu
Liczba godzin: 8
Tryb: instruktarz stanowiskowy
Zapisz się on-line

Dostępność: Kielce

Pracodawca i osoba kierująca pracownikami nie może dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. (art. 237 paragraf 1KP)

Oferujemy Państwu szkolenia BHP wstępne przy przyjęciu do pracy wszystkich pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. nr 180 , poz. 1860 z późn. zm.)

Zapewniamy kompleksową organizację szkoleń BHP wstępnych, któremu podlegają obowiązkowo wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu. ( art. 237 § 1KP)

Celem szkolenia BHP wstępnego jest ( min. 3 godziny lekcyjne) jest zaznajomienie pracownika w szczególności z :

 • podstawowymi przepisami BHP zawartymi w kodeksie pracy, układach zbiorowych pracy lub regulaminach pracy

 • przepisami oraz zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie

 • zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku ( § 9 ust. 1 rozporządzenia szkoleniowego )

Ramowy program szkolenia BHP:

 • Istota bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad BHP

 • Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy

 • Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie pracy i podstawowe środki zapobiegawcze

 • Podstawowe zasady BHP związane z obsługą urządzeń technicznych  oraz transportem wewnątrzzakładowym

 • Zasady przydziału odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska instruowanego

 • Porządek i czystość w miejscu pracy i ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo i zdrowie pracownika

 • Profilaktyczna opieka lekarska-zasady jej stosowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego

 • Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowanie w razie pożaru

 • Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomoc

ZAMÓWIENIE

Szanowni Państwo, aby zamówić to szkolenie prosimy skorzystać z załączonego formularza. Prosimy o podanie Państwa danych w polu "Uwagi" (dane do faktury). Prosimy podać liczbę osób do przeszkolenia. Po wysłaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem na podany adres e-mail podając dane do przelewu oraz dodatkowe informacje o procedurze szkoleniowej i egzaminacyjnej.