Informacje o kierunku:

Cena: 0 zł
Liczba semestrów: 4
Tryb: weekendowy, stacjonarny
Zapisz się on-line

Dostępność: Kielce, Jędrzejów, Sandomierz

Zawód: Terapeuta zajęciowy - 325907

Kwalifikacje: Z.9. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Terapeuta zajęciowy- prowadzi różnorakie formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia i rehabilitacji chorych. Celem jego pracy jest przywrócenie sprawności ruchowych, czuciowych oraz psychicznych pacjenta. Dzięki nabytej wiedzy medycznej, psychologicznej, socjologicznej pomaga w rekonwalescencji osób chorych i niepełnosprawnych. Po zakończeniu nauki terapeuta zajęciowy nabył umiejętności:

 • opracowania diagnozy terapeutycznej
 • tworzenia indywidualnych i grupowych programów terapii dostosowanej do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań pacjenta
 • planowania i prowadzenia terapii z zastosowaniem różnych metod
 • motywowania osób niepełnosprawnych do udziału w leczeniu i rehabilitacji
 • korelowania działań terapeutycznych z działaniami leczniczo-rehabilitacyjnymi
 • monitorowania przebiegu i oceniania efektów terapii zajęciowej
 • uczenia podopiecznych wykonywania prostych i złożonych czynności codziennych
 • organizowania w ramach terapii imprez towarzyskich, zajęć sportowych, wycieczek, turnusów rehabilitacyjnych
 • promowania zdrowia oraz prowadzenia edukacji zdrowotnej

 

 • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
 • Realizujemy program nauczania zgodny z nową podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • Nauka trwa dwa lata (4 semestry), otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz dyplom zawodowy z tytułem: TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
 • Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym.

Praca – Perspektywy zatrudnienia:

Oddziały szpitalne (ortopedia, geriatria, neurologia, psychiatria, dziecięce), rehabilitacja szpitali ogólnych, sanatoria, zakłady opiekuńcze, kluby seniora, zakłady pomocy społecznej, świetlice terapeutyczne, hospicja, ośrodki interwencji kryzysowej. Terapeuta zajęciowy może sprawować funkcje kierownicze i organizacyjne. Może prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

Pobierz plan edukacyjny