Wyszukiwarka kierunków
Kierunek Bezpłatny
0 zł

Opiekun w domu pomocy społecznej

Kielce

Opiekun w domu pomocy społecznej pełni funkcję osoby pierwszego kontaktu wobec osób niesamodzielnych, chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących stałej opieki i pielęgnacji, oderwanych przez fakt zamieszkania w instytucjach całodobowych od codziennych kontaktów z rodzinami i bliskimi. Dostrzegając potrzeby i problemy mieszkańców DPS, opiekun współpracuje z zespołem terapeutycznym, tworząc i realizując indywidualne programy oddziaływań skierowanych na osobę korzystającą z pomocy instytucjonalnej. W bezpośredniej opiece nad podopiecznym, realizuje indywidualny plan pracy i opieki, pomaga w zaspakajaniu potrzeb, rozwiązywaniu problemów, wykonywaniu codziennych czynności z zakresu samoobsługi i samopielęgnacji lub pełni funkcje zastępcze. Organizuje osobie podopiecznej czas wolny, umożliwiając samorealizację, rozwój zainteresowań, integrację z rodziną, społecznością lokalną i innymi mieszkańcami DPS lub innej instytucji opiekuńczej.

Zapisz się na kierunek
Tryb nauczania: zaoczny
stacjonarny
dzienny
Czas trwania: 2 lata
Egzamin wstępny: brak
Matura: nie jest wymagana
Uzyskany dokument: Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
Państwowy dyplom zawodowy (po zdanym egzaminie)

Dla kogo?

Zakres zadań zawodowych wymaga od opiekuna określonych kompetencji personalnych i społecznych. Praca z osobą niesamodzielną, chorą i niepełnosprawną wymaga od opiekuna empatii, kreatywności i konsekwencji w realizacji zadań oraz umiejętności kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu osoby podopiecznej.

Jak zostać słuchaczem?

Do naszych szkół może zapisać się każdy, kto posiada minimum wykształcenie średnie. Żeby się uczyć w Pro Civitas nie potrzebujesz matury. Nie musisz też czekać roku na zajęcia, gdyż u nas zajęcia startują we wrześniu i w lutym. Wypełnij formularz i dołącz do ProSłuchaczy.

Proces rekrutacji

Czego nauczysz się na kierunku Opiekun w domu pomocy społecznej w szkole Pro Civitas?

 • Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Zapoznanie z przepisami prawa dotyczącymi pomocy społecznej.
 • Współpraca w zespole i przestrzeganie zasad kultury i etyki w zawodzie opiekuna DPS.
 • Planowanie i wykonywanie usług opiekuńczo-higienicznych u mieszkańca domu pomocy społecznej
 • Dobieranie metod, technik i narzędzi pracy w czynnościach opiekuńczych.
 • Zapoznanie się z wpływem starzenia się człowieka na poszczególne układy.

 

 • Stawianie diagnozy potrzeb i możliwości psychofizycznych mieszkańca domu pomocy społecznej.
 • Wspieranie mieszkańca w czynnościach dnia codziennego.
 • Wykonywanie pomiaru parametrów życiowych.
 • Nabycie umiejętności współpracy z zespołem terapeutycznym.
 • Stosowanie niezbędnego sprzętu pomocniczego i ortopedycznego.

Co otrzymujesz?

 • Kwalifikacje zawodowe SPO.03. Świadczenia usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej oraz uprawnienia do wykonywania zawodu Opiekun w domu pomocy społecznej,
 • Możliwość udziału w dodatkowych szkoleniach medycznych,
 • Praktyczne przygotowanie do pracy – uczysz się w profesjonalnych pracowniach.

Gdzie możesz pracować po skończeniu kierunku Opiekun w domu pomocy społecznej:

 • Domy pomocy społecznej
 • Dziennie ośrodki pomocy społecznej
 • Hospicja
 • Domy Seniora
 • Zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • Własna praktyka