Jak podnieść kwalifikacje opiekuna medycznego? Kurs z MZ 2023
4 minuty
Nauka
13.01.2023

Jak podnieść kwalifikacje opiekuna medycznego? Kurs z MZ 2023

Prawie trzy lata trwały konsultacje Ministerstwa Zdrowia mające dać odpowiedź na pytanie: jak podnieść kwalifikacje, wiedzę i umiejętności opiekunów medycznych, którzy uzyskali kwalifikacji przed wdrożeniem nowej podstawy programowej kształcenia w tym zawodzie.

Doszkalanie opiekunów medycznych, co już wiemy?

 

Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Centrum Kształcenia Podyplomowego uruchomiło projekt „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji opiekunów medycznych, odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno – demograficzne kraju”.

 

Jaki jest cel projektu podnoszącego kwalifikacje opiekunów medycznych?

 

Główny cel projektu Ministerstwa jest podniesienie kwalifikacji opiekunów medycznych, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe przed zmianą podstawy programowej, tj. wydłużeniem kształcenia w zawodzie opiekun medyczny z dwóch semestrów na trzy semestry.

O zmianach w kształceniu opiekunów medycznych pisaliśmy tutaj.

 

Kursy doszkalające dla opiekunów medycznych w 2023 roku


Zgodnie z założeniem Ministerstwa Zdrowia, podniesienie kwalifikacji opiekunów medycznych nastąpi poprzez realizację kursu kwalifikacyjnego, który umożliwi uzupełnienie kwalifikacji opiekunów medycznych w zakresie kwalifikacji MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

kurs zwiększajacy kwalifikacje opiekun medyczny 2023

 

Jak będzie wyglądał uzupełniający kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych w 2023?

 

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło program kursu kwalifikacyjnego dla opiekunów medycznych. Program kursu obejmuje 260 godzin zajęć – gdzie 140h przypada na część teoretyczną, a 120h na część praktyczną.

 

PROGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO PODNOSZĄCEGO KWALIFIKACJE OPIEKUNA MEDYCZNEGO W 2023 roku

 

Lp. Moduł Liczba godzin teoretycznych Liczba godzin praktycznych Liczba godzin ogółem
1 Moduł I.
Podstawy opieki medycznej z uwzględnieniem tematyki dotyczącej chorób zakaźnych
22 0 22
2 Moduł II.
Rozpoznawanie problemów opiekuńczych
i pielęgnacyjnych w opiece nad osobą chorą
i niesamodzielną
8 0  8
3 Moduł III.
Wykonywanie wybranych czynności z zakresu opieki medycznej
75 102 177
4 Moduł IV.
Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych dla osoby chorej i niesamodzielnej
z uwzględnieniem opieki nad osobami z demencją
12  10  22
5 Moduł V.
Prowadzenie przyłóżkowej aktywizacji z wykorzystaniem elementów gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie
23 8 31
Ogółem czas trwania kursu wraz z egzaminem teoretycznym i praktycznym 140 120 260

 

 

  • Część teoretyczna realizowana będzie w formie e-learnigowej (zdalnej) przez Centrum Kształcenia Podyplomowego.
  • Część teoretyczna realizowana będzie podmioty, które zostaną wyłonione w drodze przetargu, na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Kto może uczestniczyć w projekcie podnoszącym kwalifikacje opiekuna medycznego?

 

Projekt skierowany jest 9000 opiekunów medycznych z obszaru całego kraju, którzy uzyskali kwalifikacje do wykonywania zawodu przed dniem 1 września 2021 r.

 

Z informacji, które uzyskaliśmy w Ministerstwie Zdrowia, wynika, że w pierwszej kolejności do projektu zakwalifikują się opiekunowie medyczni realizujący świadczenia w ramach NFZ, kolejno opiekunowie medyczni zatrudnieni w placówkach opiekuńczych np. Domach Pomocy Społecznej, później pozostali opiekunowie medyczni.

 

 

Jak wygląda rekrutacja do projektu doszkalającego opiekunów medycznych?

 

Rekrutacja na kurs kwalifikacyjny w ramach projektu nr POWR.07.01.00-00-0001/22 pn. „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji opiekunów medycznych, odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju”, prowadzona jest w oparciu o regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się po dostarczeniu przez kandydata poniższych dokumentów rekrutacyjnych, w formie papierowej:

  • formularza zgłoszeniowego z deklaracją uczestnictwa w projekcie (do pobrania załącznik nr 1 do regulaminu);
  • oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania załącznik nr 2 do regulaminu);

oraz kopii:

  • dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny, lub
  • świadectwa potwierdzającego kwalifikację Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej albo kwalifikację MS.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej, lub
  • certyfikatu kwalifikacji MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej, lub
  • dyplomu zawodowego w zawodzie opiekun medyczny,

z dopisanym oświadczeniem kandydata o zgodności kopii z oryginałem, o treści: „Oświadczam, że niniejsza kopia jest zgodna z oryginałem” oraz datą i podpisem kandydata.

 

Dokumenty należy przesłać na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Rozwoju Kadr Medycznych

ul. Miodowa 15

00-952 Warszawa

 

z dopiskiem: „Projekt REACT – opiekun medyczny”

 

Dokumenty do pobrania

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Formularz zgłoszeniowy z deklaracją uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 1 do regulaminu).

Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych(załącznik nr 2 do regulaminu).

 

Strona projektu → kliknij tutaj.

 

Polecane kursy:

Polecane kierunki: